Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ nội dung nào được cung cấp.

Việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web cho thấy bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

1. Tư cách thành viên

Bạn không cần phải là thành viên của trang web để truy cập trang web hoặc sử dụng nội dung hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, quyền truy cập vào một số khu vực của trang web và một số nội dung và dịch vụ cũng có thể bị hạn chế chỉ dành cho thành viên.

Khi trở thành thành viên, bạn sẽ phải ký một Thỏa thuận thành viên riêng.

2. Quyền Sở hữu

Việc bạn sử dụng trang web không cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với bất kỳ nội dung, mã, dữ liệu hoặc tài liệu nào bạn có thể truy cập trên hoặc thông qua trang web hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với bất kỳ nội dung, mã, dữ liệu hoặc tài liệu nào bạn có thể truy cập hoặc thông qua trang web.

Bạn có thể tải xuống một bản sao của bất kỳ nội dung nào có trên trang web, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, phù hợp với các điều khoản sử dụng này, miễn là bạn duy trì bản quyền và các thông báo khác có trong nội dung đó. Điều này không bao gồm các sản phẩm có sẵn để bán / cấp phép trên trang web.

Việc bạn sử dụng trang web không cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với bất kỳ nội dung, mã, dữ liệu hoặc tài liệu nào bạn có thể truy cập trên hoặc thông qua trang web hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến bất kỳ nội dung, mã, dữ liệu hoặc tài liệu nào bạn có thể truy cập hoặc thông qua trang web.

Nếu bạn sử dụng trang web với mục đích khác, hoặc Sản phẩm, nội dung, mã, dữ liệu hoặc tài liệu trên trang web hoặc có sẵn thông qua trang web, trừ trường hợp có quy định khác ở trên, bạn sẽ vi phạm bản quyền và các luật khác của Hà Lan, các quốc gia khác, như cũng như luật pháp hiện hành của tiểu bang và có thể phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép đó.

3. Đại lý bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác và yêu cầu những người sử dụng trang web hoặc các dịch vụ hoặc tính năng được cung cấp trên hoặc thông qua trang web cũng phải làm như vậy.

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng chuyển tiếp thông tin sau tới các điều khoản và điều kiện của Người dùng:

 1. địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 2. mô tả về vị trí của tài liệu bị cáo buộc vi phạm;
 3. mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm; và
 4. một tuyên bố của bạn, rằng bạn đảm bảo rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

4. TradeMarks

Các nhãn hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại được hiển thị trên trang web, hoặc trên nội dung có sẵn thông qua trang web, là Nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và chưa đăng ký trong các điều khoản và điều kiện của Người dùng và những nhãn hiệu khác.

Không có nội dung nào trên trang web nên được hiểu là cấp một cách rõ ràng hoặc ngụ ý bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của các điều khoản và điều kiện của Người dùng hoặc bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu hiện hành

5. Các thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện

Các điều khoản và điều kiện của người dùng, tùy theo quyết định của mình, sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này (toàn bộ hoặc một phần) bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Các thay đổi trong Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực khi được chúng tôi đăng tải trên trang web.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web và / hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện được đăng sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó.

6. Thông tin người dùng

Trong quá trình bạn sử dụng trang web và / hoặc nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin được cá nhân hóa cho chúng tôi ( Thông tin người dùng ). Các điều khoản và điều kiện của người dùng chính sách thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến quyền riêng tư của Thông tin người dùng đó được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của trang web.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của Thông tin Người dùng.

7. Liên kết đến trang web

Bạn đồng ý rằng nếu bạn bao gồm một liên kết từ bất kỳ trang web nào khác đến trang web, thì liên kết đó phải liên kết đến phiên bản đầy đủ của một trang được định dạng HTML của trang web.

Bạn không được phép liên kết trực tiếp đến bất kỳ hình ảnh nào được lưu trữ trên trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như sử dụng phương pháp liên kết “trong dòng” để khiến hình ảnh do chúng tôi lưu trữ được hiển thị trên một trang web khác.

Bạn đồng ý không tải xuống hoặc sử dụng hình ảnh được lưu trữ trên trang web trên một trang web khác, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng những hình ảnh đó trên một trang web khác.

Bạn đồng ý không liên kết từ bất kỳ trang web nào khác đến trang web theo bất kỳ cách nào mà trang web hoặc bất kỳ trang nào của trang web bị “đóng khung”, bị bao quanh hoặc bị che khuất bởi bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thương hiệu của bên thứ ba nào.

Chúng tôi có quyền nhấn mạnh rằng bất kỳ liên kết nào đến trang web sẽ bị ngừng và thu hồi quyền liên kết đến trang web từ bất kỳ trang web nào khác vào bất kỳ lúc nào sau khi có thông báo bằng văn bản cho bạn.

8. Trang web của bên thứ ba

Bạn có thể di chuyển từ trang web này sang các trang web của bên thứ ba ( Các trang web được liên kết ).

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin, nội dung, sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo, mã hoặc các tài liệu khác có thể được hoặc không được cung cấp bởi hoặc thông qua các Trang liên kết, ngay cả khi chúng được sở hữu hoặc điều hành bởi các chi nhánh của chúng tôi.

Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào đến các trang web như vậy trên trang web của chúng tôi không ngụ ý xác nhận, tài trợ hoặc đề xuất các điều khoản và điều kiện của Người dùng đối với trang web đó.

Điều khoản và điều kiện của người dùng từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các liên kết đến một trang web khác.

9. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Đạo luật Thông lệ Thương mại và luật pháp của bang và vùng lãnh thổ tương tự ở Hà Lan có thể trao các quyền và biện pháp khắc phục cho bạn liên quan đến việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên trang web mà không thể bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bởi các điều khoản và điều kiện của Người dùng ( Quyền không thể loại trừ ) .
Các điều khoản và điều kiện của người dùng không loại trừ bất kỳ Quyền không loại trừ nào nhưng không loại trừ tất cả các điều kiện và bảo đảm khác được áp dụng bởi tập quán, luật hoặc quy chế.

Ngoại trừ được quy định bởi Quyền không loại trừ:

 1. tất cả nội dung và dịch vụ trên trang web được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý;
 2. Các điều khoản và điều kiện của người dùng và các nhà cung cấp của nó từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể;
 3. Các điều khoản và điều kiện của người dùng không đảm bảo rằng các chức năng có trong bất kỳ nội dung nào hoặc việc bạn truy cập vào các Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, mọi khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc trang web hoặc máy chủ lưu trữ và truyền tải nội dung cho bạn là miễn phí vi rút hoặc bất kỳ thành phần có hại nào khác; và
 4. Các điều khoản và điều kiện của người dùng không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến quyền truy cập của bạn hoặc kết quả của việc bạn truy cập vào trang web (bao gồm bất kỳ trang web liên quan hoặc được liên kết nào) hoặc bất kỳ nội dung nào về tính đúng đắn, chính xác, kịp thời, đầy đủ, đáng tin cậy hay nói cách khác.

Trong mọi trường hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào trong các điều khoản và điều kiện của Người dùng), các điều khoản và điều kiện của Người dùng hoặc các chi nhánh của nó sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt và / hoặc do hậu quả hoặc mất lợi nhuận nào kết quả của bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập, hoặc bất kỳ khả năng sử dụng hoặc truy cập, trang web hoặc nội dung.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trách nhiệm của Điều khoản và điều kiện của Người dùng đối với việc vi phạm bất kỳ bảo hành hoặc điều kiện ngụ ý nào không thể loại trừ được giới hạn theo tùy chọn của các điều khoản và điều kiện của Người dùng như sau:

 1. trong trường hợp các dịch vụ được cung cấp hoặc cung cấp bởi các điều khoản và điều kiện của Người dùng:
  1. việc cung cấp lại các dịch vụ;
  2. việc thanh toán chi phí cung cấp lại dịch vụ; và
 2. trong trường hợp hàng hóa do chúng tôi cung cấp hoặc chào bán:
  1. việc thay thế hàng hoá hoặc việc cung cấp hàng hoá tương đương; hoặc
  2. thanh toán chi phí thay thế hàng hoá hoặc mua hàng hoá tương đương.