Khóa mua hàng trong mặt hàng là gì?

Khóa mua hàng là từ gọi chung mặt hàng cần key kích hoạt, thông tin tài khoản, mã code... cần gửi đến người dùng để kích hoạt hoặc sử dụng mặt hàng